لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی


اشتراک فصلنامه فرهنگی و اجتماعی گفتگو
مجلات گفتگو


فصلنامه فرهنگی و اجتماعی گفتگو مجله‌ای است که از طریق مقالات، نقد و تفسیر اخبار به بررسی و ارزیابی مسائل اجتماعی و فرهنگی ایران و جهان میپردازد.
تکفروشی و حق اشتراک مهمترین منابع تامین مخارج این نوع نشریات هستند. در صورتی که روش گفتگو را می‌پسندید و ماندگاری آن را برای فرهنگ و جامعه مفید می‌دانید ما را یاری کنید.

شرایط اشتراک داخل کشور

بهای اشتراک سالانه (۴ شماره) داخل کشور ۱۲۰۰۰ تومان است. برای مؤسسات و کتابخانه‌ها ۲۴۰۰۰ تومان و برای محصلین و دانشجویان ۱۰۰۰۰ تومان.
بهای اشتراک دو سالانه (۸ شماره) در داخل کشور ۲۴۰۰۰ تومان است. برای مؤسسات و کتابخانه‌ها ۴۸۰۰۰ تومان و برای محصلین و دانشجویان ۲۰۰۰۰ تومان.
تک‌شماره‌های قبلی هر شماره ۲۰۰۰ تومان

دوره‌های مجلد هر جلد ۱۵۰۰۰ تومان

اشتراک خارج کشور

یکساله معادل ۶۰$ آمریکا
دوساله معادل ۱۱۰$ آمریکا
کتابخانه‌ها معادل ۸۵$ آمریکا
تک‌شماره‌های قبلی هر شماره ۱۵$ آمریکا
دوره‌های مجلد شده هر جلد ۶۰$ آمریکا

متقاضیان همچنین می‌توانند وجه اشتراک را نقداً به نماینده مجله بپردازند و رسید دریافت کنند. یا وجه اشتراک را به حساب جاری شماره ۵ / ۵۶۷۸ بانک ملت شعبه بلوار کشاورز به نام مراد ثقفی واریز کنند و اصل برگه را با ذکر نشانی دقیق (با قید کدپستی) به نشانی تهران صندوق پستی ۱۴۸۸ - ۱۳۱۴۵ مجله ارسال کنند.

فهرست شماره‌های موجود بصورت تک شماره و یا مجلد (سالنامه)

...