» باب گفتگو


دیوانسالاری و دولت

[چکیده‌های مقالات]

دیوانسالاری و دولت

باب گفتگو

مراد ثقفی

برآمدن دولت مدرن، یعنی دولتی که وعدهٔ عمل در چارچوب قانون با تکیه بر سلسله مراتب روشنی از تصمیم‌گیران را می‌داد، به ایجاد نوع معینی از دیوانسالاری انجامید که با تمامی ساخت‌های اداریِ پیشین تفاوت داشت. اهمیتِ این ساختار چنان بود که برخی از نظریه‌پردازان، تأسیس‌اش را مهم‌ترین نشانهٔ تأسیس دولت مدرن دانستند، حتی اگر این دولت به الزامات دموکراسی پارلمانی که برای برخی دیگر از نظریه‌پردازان مشخصهٔ اصلی دولت‌ مدرن به‌شمار می‌آمد پایبند نبود.

[متن کامل]