» باب گفتگو


تعاون و تعاونی‌گرایی

[چکیده‌های مقالات]

تعاون و تعاونی‌گرایی

باب گفتگو

مراد ثقفی

بنگاه‌های تعاونی‌ در دورانی پا به عرصهٔ جامعه گذاشتند که اروپای غربی در حال گذار از یک نظام اقتصادی وابسته به کشاورزی با ساختار سیاسیِ اندک‌سالار و کم و بیش متمرکز، به یک نظام اقتصادی وابسته به تولید صنعتی‌ بود و شاهد برآمدن گروه‌های جدیدی که تلاش می‌کردند تا به انحصار قدرت سیاسی در دست گروهی خاص و کم‌شمار خاتمه دهند.

[متن کامل]