مقالات ویژه

■ نشرِ کتاب: راه ناتمامِ اصلاحات  رامین کریمیان

■ سیاست‌زدایی از جامعه‌ی مدنی: تجربه‌ی سازمان‌های غیردولتی در دوره‌ی اصلاحات  فاطمه صادقی

■ نظام بودجه‌ریزیِ دولت خاتمی در بوته‌ی نقد  مسعود صوفی مجیدپور

■ همة ایرانیان برای ایران  کاوه بیات

■ آغاز و پایان جامعه مدنی  مراد ثقفی

■ اصلاح‌طلبی و فرهنگ عمومی  اعظم خاتم


راه اصلاحات

[چکیده‌های مقالات]

راه اصلاحات

مقالات ویژه

نشرِ کتاب: راه ناتمامِ اصلاحات  

رامین کریمیان


[متن کامل]سیاست‌زدایی از جامعه‌ی مدنی: تجربه‌ی سازمان‌های غیردولتی در دوره‌ی اصلاحات  

فاطمه صادقی


[متن کامل]نظام بودجه‌ریزیِ دولت خاتمی در بوته‌ی نقد  

مسعود صوفی مجیدپور


[متن کامل]همة ایرانیان برای ایران  

کاوه بیات


[متن کامل]آغاز و پایان جامعه مدنی  

مراد ثقفی

در این مقاله انتخاب احمدی نژاد از سویی حاصل مدرنیزاسیون جامعه در خلأ نهاد های سیاسی و اجتماعی تلقی شده است و از سوی دیگر نتیجه‌ی افت اعتبار نیروهای منزلتی که در ربع قرن اخیر در زمره‌ی سردمداران حکومت بوده‌اند. همچنین نویسنده بر این نظر است که عواملی همچون افت ارزشی انتخابات به منزله‌ی محل حل و فصل منازعات سیاسی ، فشار خارجی و ضعف نهاد های سیاسی باعث آن شده است که امکان بسیج نیروهای دموکراتیک که بتواند به این وضعیت پایان دهد امری بسیار دشوار شود. پیشنهاد نویسنده آن است که باید دفتری برای هماهنگی نیروهای دموکراتیک به وجود آید تا بتوانند بر اساس به بحث گذاشتن پرسش‌های مهم در میان افراد، گروه‌ها ، سازمان‌ها و همبستگی‌های متفاوت به برنامه ای که توان گرد هم آوردن نیروهای دموکراتیک را داشته باشد، دست یابند.

[متن کامل]اصلاح‌طلبی و فرهنگ عمومی  

اعظم خاتم

پس از طرح خطر زلزله به عنوان یک خطر مهم نویسنده به نحوه‌ی برخورد دولت با این مسأله می‌پردازد. این برخورد اولاً جریمه گرفتن پس از ساخت را جانشین نظارت قبل از ساخت کرده است و دوم اینکه کاملاً وجه آموزشی را به فراموشی سپرده است تا حدی که می‌توان شک کرد که این فراموشی از نگرانیِ آگاه کردنِ مردم از جدی بودن این خطر ناشی می‌شود. به این ترتیب نه فقط ساختمان‌های قدیمی ، که ساختمان‌های جدید نیز ضد زلزله نیستند و غفلت از برنامه ریزی مناسب در این زمینه هر روز بر نگرانی‌ها در این زمینه می‌افزاید.

[متن کامل]