» باب گفتگو

مقالات ویژه

■ چپ حکومتی و مسئله بازسازی چپ در ایران  مراد ثقفی

■ خاطراتی از چپ  یرواند آبراهامیان

■ از سوسیال دموکراسی تا سوسیال دموکراسی  افشین متین

■ دانش استقراضی  اصغر شیرازی

■ جنبش سوسیالیستی و پروبلماتیک وابستگی  مهرداد مشایخی

■ از انشعاب تا کودتا: نگاهی به چگونگی شکل گیری و مواضع نیروی سوم در دوران ملی شدن صنعت نفت  رضا آذری شهرضایی

■ از رفیق سرخ تا دشمن خلق: کارنامه و زمانه احسان الله خان دوستدار در سرزمین شوراها  تورج اتابکی

■ بحران ایدئولوژی‌های امروز  اریک هابزباوم


چپ در ایران

[چکیده‌های مقالات]

چپ در ایران